(1)
Čavojová, V.; Brezina, I. Everybody Bullshits Sometimes: Relationships of Bullshitting Frequency, Overconfidence and Myside Bias in the Topic of Migration. StudPsych 2021, 63, 158-174.