[1]
V. Čavojová and I. Brezina, “Everybody Bullshits Sometimes: Relationships of Bullshitting Frequency, Overconfidence and Myside Bias in the Topic of Migration”, StudPsych, vol. 63, no. 2, pp. 158–174, May 2021.