Príspevky

K podaniu príspevku je treba Ísť na prihlásenie alebo Registrovať.

Kontrolný zoznam pre prípravu príspevku

Ako súčasť procesu odosielania príspevku je požadované, aby autori zaškrtnutím potvrdili, že ich príspevok je v súlade so všetkými nasledujúcimi položkami. Príspevky, ktoré nebudú v súlade s týmito pravidlami, môžu byť autorom vrátené.
 • Príspevok doteraz nebol publikovaný a v súčasnosti nie zaslaný do iného časopisu na posúdenie
 • Súbor príspevku je vo formáte Microsoft Word
 • Text má riadkovanie 1,5; písmo je Times New Roman, veľkosť 12 bodov
 • Text príspevku je v súlade s pokynmi pre autorov
 • Text je úplne anonymizovaný
 • Názov článku, stručné resumé (abstrakt) v rozsahu 15 – 20 riadkov, kľúčové slová, údaje o autorovi (meno, priezvisko, afiliácia, grantová podpora, ORCID, e-mail, telefón) sú v samostanom súbore s názvom "Titulný list"

Pokyny pre autorov

Pokyny pre autorov

1. Práva a povinnosti autorov

O právach a povinnostiach autorov hovorí etický kódex.

2. Jazyk, formát a rozsah príspevkov

Filozofia uverejňuje príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Jazykové korektúry príspevkov v českom a anglickom jazyku si zabezpečujú sami autori.

Podrobné pokyny a odporúčania k formálnej úprave príspevkov nájdu autori v tomto dokumente.

Všetky príspevky musia byť vo formáte kompatibilnom s MS WORD, napísané v Times New Roman s riadkovaním 1,5. Pokiaľ má autor obavu, že sa text článku alebo jeho časť môže zobraziť v ďalšom zariadení inak ako zamýšľal, môže do redakcie časopisu Filozofia zaslať spolu s MS WORD dokumentom aj obsahovo zhodnú PDF verziu článku.

Filozofia len zriedka akceptuje príspevky, ktoré sa odchyľujú od požiadaviek na rozsah:

 • Hlavné state: 28 000 – 36 000 znakov vrátane medzier
 • Recenzné štúdie: 18 000 – 27 000 znakov vrátane medzier
 • Eseje: 18 000 – 21 600 znakov vrátane medzier
 • Diskusie – polemiky: 18 000 – 27 000 znakov vrátane medzier
 • Rozhovory: 12 000 – 18 000 znakov vrátane medzier
 • Knižné recenzie: 7 200 – 9 000 znakov vrátane medzier
 • Rôzne (Z vedeckého života, Rozhľady, Anotácie, …
   

3. Príprava rukopisu pred zaslaním do Filozofie

Titulný list autori zasielajú v samostatnom súbore.

Titulný list obsahuje názov článku, stručné resumé (abstrakt) v rozsahu 15 – 20 riadkov, údaje o autorovi (meno, priezvisko, afiliácia, grantová podpora, ORCID, e-mail, telefón).

Príspevky, ktoré autori zasielajú do redakcie, musia byť pripravené na anonymné posúdenie. Anonymný príspevok nemá obsahovať žiadne údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii autora. Autor príspevku môže odkazovať na svoje predchádzajúce diela, ale v takom prípade namiesto referencie uvedie iba slovo autor a tri bodky.

 

 

State

28 000 – 36 000 znakov vrátane medzier

Knižné recenzie

7,200 – 9,000 znakov vrátane medzier

Recenzné štúdie

18,000 – 27,000 znakov vrátane medzier

Eseje

18,000 – 21,600 znakov vrátane medzier

Diskusie – polemiky

18,000 – 27,000 znakov vrátane medzier

Rozhovory

12,000 - 18,000 znakov vrátane medzier

Vyhlásenie o súkromí

Mená a emailové adresy vložené na tejto stránke budú použité výhradne pre uvedené účely tohto časopisu a nebudú sprístupnené na iné účely ani tretej strane.