Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Články uverejňujeme v anglickom jazyku; majú mať teoretický charakter zodpovedajúci zameraniu časopisu, ich názov má byť stručný a výstižný. K článku je potrebné priložiť: krátky abstrakt (8 - 10 riadkov, max. 150 slov) v anglickom a slovenskom, resp. českom jazyku:, kľúčové slová a klasifikáciu JEL podľa https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php

Príspevky sa predkladajú v elektronickej forme (e-mailom), textový editor Word pod operačným systémom Windows, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. Požadujeme články s rozsahom max. 8 000 slov – očíslovaných (vrátane tabuliek, grafov, literatúry a príloh), hodnotiace recenzie max. 2 000 slov a informatívne recenzie max. 1200 slov.
Poznámky, ktoré patria pod čiaru, číslujú sa poradovým číslom v texte, a takisto sa v texte označujú tabuľky, obrázky, grafy a schémy. Grafy treba uviesť v Exceli, a to ja v prílohe vrátane podkladových údajov. Grafické časti rukopisu (tabuľky, schémy, obrázky, grafy, rovnice) nesmú byť naskenované. Matematické vzorce a výrazy majú byť napísané zreteľne a podľa zaužívaných zvyklostí.
Odvolania na literatúru v texte alebo v poznámkach pod čiarou i pod grafickými prílohami sa uvádzajú takto: v zátvorke priezvisko autora, rok vydania; ak zdroj nemá autora, uvádza sa v zátvorke inštitúcia a rok vydania. Zoznam použitej literatúry s úplnými bibliografickými údajmi sa uvádza na konci článku v abecednom zoradení. Úprava literatúry TU. Príspevky sa predkladajú na posúdenie dvom lektorom. O prijatí alebo neprijatí príspevku rozhoduje redakčná rada časopisu na základe lektorských posudkov.
Autor má uviesť presnú adresu pracoviska, svoje tituly, e-mailovú adresu. Príspevky nie sú honorované.

Articles

Section default policy

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.