O časopise

Cieľom časopisu je sprístupňovať výsledky akademického literárnovedného výskumu so zameraním na teóriu a poetiku literatúry, dejiny slovenskej literatúry, jej kontexty, funkcie, aktuálne vývinové tendencie, medziliterárne súvislosti, intermediálne presahy i konexie s inými umenovednými či širšie humanitnými disciplínami. Časopis je otvorenou názorovou platformou a poskytuje priestor pre domácich a zahraničných literárnych vedcov, ťažiskovo slovakistov a slavistov. Príspevky spracované na základe teoreticko-metodologických východísk a v súlade so zásadami vedeckej práce prezentujú vybrané výskumné problémy cez inovatívne pohľady a impulzy.  

Príspevky sú publikované v rubrikách: Štúdie (rozsah príspevku do 35 normostrán), Rozhľady (do 25 normostrán), Diskusia (5 – 20 normostrán), Projekty (do 20 normostrán), Pramene a dokumenty (do 15 normostrán), Kronika (2 – 10 normostrán), Recenzie (5 – 10 normostrán), Anotácie (2 – 5 normostrán), Z vedeckého života (2 – 5 normostrán). Normostrana má rozsah 1800 znakov vrátane medzier. Zaradenie iných rubrík je v kompetencii redakcie.

Publikovanie textov v konkrétnej rubrike je v kompetencii redakcie.

Evidencia v databázach

Directory of Open Access Journals (DOAJ, od 2022)

Elsevier: Scopus (od 2018)

Clarivate Analytics: Web of Science – Emerging Sources Citation Index for the Humanities and Social Sciences (WOS – ESCI, od 2017)

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Index slavistických štúdií (SHI/ISS, od 2021)

Open Academic Journals Index (OAJI)


Vyhlásenie o voľnom prístupe

Slovenská literatúra je časopis s voľným prístupom podľa definície Budapest Open Access Initiative (BOAI)

Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete, pričom každému užívateľovi je bezplatne povolené čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora (s výnimkou komerčného využitia textov).

Publikovanie v časopise je bezplatné, nie sú účtované žiadne poplatky za prijatie, redakčné spracovanie a publikovanie rukopisu (časopis neúčtuje poplatky za APC/article processing charge ani poplatky za podanie)

 

Politika digitálnej archivácie

Časopis je archivovaný v systéme publikácií Slovenskej akadémie vied a v inštitucionálnom repozitári SAV
https://uk.sav.sk/pre-vedcov/open-access/institucionalny-repozitar-sav/

 

Verejné licencie  / Creative Commons

Časopis využíva systém verejných licencií

Uviesť autora, nepoužívať dielo komerčne a nezasahovať do diela/nemeniť dielo

ATTRIBUTION

NON-COMMERCIAL

NO DERIVATIVES