O časopise

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=52

Slovenská literatúra je vedecký recenzovaný časopis zameraný na prezentáciu výsledkov vedeckého výskumu v oblasti slovenskej literatúry a teórie literatúry. Vychádza od roku 1954, jeho vydavateľom je Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Periodicita časopisu je šesť čísel ročne, články sú publikované v slovenskom, resp. v českom jazyku, príležitostné špeciálne čísla v anglickom jazyku.