Príspevky

K podaniu príspevku je treba Ísť na prihlásenie alebo Registrovať.

Kontrolný zoznam pre prípravu príspevku

Ako súčasť procesu odosielania príspevku je požadované, aby autori zaškrtnutím potvrdili, že ich príspevok je v súlade so všetkými nasledujúcimi položkami. Príspevky, ktoré nebudú v súlade s týmito pravidlami, môžu byť autorom vrátené.
  • Príspevok doteraz nebol publikovaný a aktuálne nie je ani v recenznom konaní iného časopisu alebo inej publikácie
  • Súčasťou príspevku sú: abstrakt v slovenskom jazyku v záväznom rozsahu 1000 - 1200 znakov (anglický preklad len fakultatívne, zabezpečuje ho redakcia), kľúčové slová, údaje o autorovi: meno, priezvisko, inštitucionálna afiliácia (poštová adresa inštitúcie), grantová podpora (názov agentúry, číslo a názov projektu, zodpovedný riešiteľ, doba riešenia), číslo publikačnej autority ORCID, e-mailová adresa (inštitucionálna)
  • Súbor príspevku je vo formáte Microsoft Word, riadkovanie 1,5; písmo Times New Roman, veľkosť 12 bodov; zarovnanie vľavo, bez číslovania strán

  • Text príspevku je v súlade s pokynmi pre autorov

Pokyny pre autorov

Požiadavkou redakcie je, aby ponúknuté texty boli pôvodné a neboli doposiaľ v akejkoľvek forme publikované, prípadne súbežne zaradené v recenznom konaní iných časopisov, zborníkov alebo monografií. Ak text bol už publikovaný, vyžaduje sa od autora jeho dôsledné prepracovanie a/alebo doplnenie. Prepracovaný a/alebo doplnený text musí obsahovať odkaz na pôvodný príspevok, zdôvodnenie zmien a vyjadrenie posunu v poznaní.

Pri tvorbe textu sú autori povinní rešpektovať redakciou stanovené pokyny pre autorov a citačné štandardy časopisu.

TYPY PRÍSPEVKOV V ČASOPISE SLOVENSKÁ LITERATÚRA
Štúdie
: vedecké práce, max. 54 000 znakov (s medzerami, vrátane poznámok pod čiarou a zoznamu literatúry) + abstrakt (1000 - 1200 znakov s medzerami, nie menej a nie viac) a 4 - 5 kľúčových slov
Rozhľady: kratšie vedecké práce v rozsahu 18 000 - 36 000 znakov (vrátane poznámok pod čiarou a zoznamu literatúry) + abstrakt (1000 - 1200 znakov s medzerami, nie menej a nie viac) a 4 - 5 kľúčových slov
Pramene a materiály: vedecké články zamerané na pramenný výskum, v rozsahu maximálne 36 000 znakov + abstrakt (1000 - 1200 znakov s medzerami, nie menej a nie viac) a 4 - 5 kľúčových slov
Recenzné eseje: Prehľadové články v rozsahu 15 000 - 28 000 znakov, zamerané na analýzu 1 - 3 aktuálne vydaných kníh na rovnakú tému, s odkazmi na inú literatúru + abstrakt (1000 - 1200 znakov s medzerami, nie menej a nie viac) a 4 - 5 kľúčových slov
Recenzie: Recenzné články v rozsahu 10 000 - 15 000 znakov, kritické hodnotenie vedeckých publikácií z aktuálnej  knižnej produkcie (časový limit: tri roky dozadu), bez odkazov na inú literatúru.

Štruktúra vedeckého príspevku
1. Názov, meno a priezvisko autora, číslo ORCID
2. Abstrakt v slovenskom jazyku v rozsahu 1000 – 1200 znakov (záväzný rozsah)
3. Kľúčové slová: 4 – 5
4. Text
5. Údaj o grante (názov agentúry, ktorá  poskytla finančnú podporu na realizáciu výskumu a/alebo prípravu článku, číslo a názov grantu, meno zodpovedného riešiteľa, doba riešenia)
6. Súpis literatúry: Archívne pramene, Pramene, Literatúra, Elektronické zdroje
7. Poštová adresa zamestnávateľskej inštitúcie, e-mailová adresa

Formálna úprava textu
Typ písma: Times New Roman
Veľkosť písma: 12 bodov, v poznámkach pod čiarou 10 bodov
Riadkovanie: 1,5 (poznámky pod čiarou 1) (medzery pred 0, medzery za 0)
Nepoužívať formátovanie (zarovnanie vľavo, základný text, zarážky vľavo 0, zarážky vpravo 0, špeciálne zarážky žiadne)
Nedeliť slabiky na konci riadku
Nevkladať do textu čísla strán, hlavičky a päty strán

Základné pravidlá

  • Vedecký plurál používať iba v prípade, ak má štúdia dvoch a viacerých autorov.
  • V prípade individuálneho autorstva vedecký plurál nepoužívať
  • Eliminovať autocitácie


Abstrakt
Abstrakt by mal stručne načrtnúť tému, účel a kľúčové závery článku.
Nepoužívajte úvodný alebo záverečný odsek ako abstrakt.

Používanie tučného písma (bold): iba nadpis štúdie, medzititulky, označenie časti Archívne pramene, Literatúra a pod., inak v texte nepoužívať. 

Používanie kurzívy: názvy literárnych/umeleckých diel (kniha, zbierka, film, divadelná hra a pod.), názvy kníh a časopisov, názvy jednotlivých básní alebo poviedok.

Názvy cudzojazyčných diel: uvádzajú sa v slovenčine (pri prvom použití v zátvorke v origináli).

Citáty z archívnych prameňov a z odbornej literatúry
: uviesť úvodzovkami, obyčajným písmom.

Citáty z umeleckých textov: uviesť úvodzovkami, obyčajné písmo, do troch riadkov v rámci textu, dlhší citát vyčleniť do samostatného odseku.

Vynechaná časť v rámci citátu: označenie troma bodkami v hranatej zátvore [...].

Úvodzovky v rámci citátu: vo vnútri citátu sa namiesto pôvodných úvodzoviek používajú znaky dolného a horného apostrofu.  

Poznámky pod čiarou: vecné, dopĺňajú, resp. rozširujú hlavný text. Ich rozsah by mal byť primeraný výkladu (príkaz Referencie, Vložiť poznámku pod čiarou). V poznámkovom aparáte pod čiarou sa uvádzajú aj odkazy na archívne pramene.

Mená osôb: Meno osoby pri prvom použití uviesť v úplnosti (meno, priezvisko), v ďalšom texte používať v podobe iniciála osobného mena, priezvisko (Oskár Čepan, O. Čepan).

Skratky: ak je to možné, vyhnúť sa. Skratky rozpisovať (aj typu napr. - napríklad), v prípade potreby skrátenej formy pri prvom použití riadne vysvetliť, nepoužívať v nadpisoch.

Písanie čísloviek: iba roky, storočia, čísla strán. Ostatné rozpisovať (v roku 1987; v päťdesiatych rokoch 19. storočia, druhé vydanie autorovej tretej zbierky, na strane 15).

SYSTÉM CITOVANIA
Harvardský systém - meno a dátum
Pri tejto metóde citovania je nevyhnutné upraviť zoznam odkazov (resp. zoznam použitej literatúry) tak, aby za menom autora (autorov) nasledoval rok vydania.
Zoznam sa v tomto prípade usporadúva abecedne podľa priezviska autora. V prípade, že od jedného autora je citovaných viacero prác, jednotlivé práce sa zoraďujú podľa roku vydania vzostupne (t. j. od najstaršej po najnovšiu prácu); ak je viac prác datovaných rovnakým rokom, usporiadané sú abecedne.

VNÚTROTEXTOVÉ ODKAZY
Forma zápisu: (priezvisko autora rok vydania: strana, resp. rozsah strán)
v zátvorkách priamo za citáciou
Príklad: (Gáfrik 1965: 22-56)

Jeden autor: (Böhme 2009); (Skolnik 2014: 33); (Mihajlović 2018: 747-780)
Dvaja autori - ich mená sú oddelené pomlčkou: (Garloff - Mueller 2018)
Viac ako dvaja autori: (Ameka a kol. 2006), ale v položke odkazu uveďte všetkých autorov (maximálne šesť)
Niekoľko prác od jedného autora: (Westphal 2000, 2001, 2011)
Viacero prác jedného autora z rovnakého roku: jednotlivé dokumenty sú označené v abecednom poradí malými písmenami a, b, c... (Čepan 1987a; Čepan 1987b; Čepan 1987c).
Diela rôznych autorov - oddelené bodkočiarkami: (Bouissac 1985; Deakin 1993)
Rozsah strán: (Levinas 2015: 220-229); nevynechávajte číslice (napr. 220-9)
Citácia celej kapitoly: (Auerbach 1946, kap. 3)
Reprinty - do hranatej zátvorky uviesť rok prvého vydania: (Mukařovský 1983 [1938]: 57)

Vždy uvádzajte úplnú citáciu autora a dátumu: nepoužívajte odkazovacie formulky ako "op. cit.", "loc. cit.", "ibid." alebo "tamže".
Pri citovaní editovaných publikácií neuvádzajte v vo vnútrotextovej citácii skratku "ed." alebo "eds.".

Ukážka použitia v texte:
Mikulová poukazuje v súvislosti na znaky legendy, pričom hlavnú postavu vidí v pozícii novodobého svätca (Mikulová 2005: 147), a aj na inom mieste píše o osudoch Tajovského hlavných postáv ako o hagiografiách tých najbiednejších (Mikulová 2010: 76). Prítomnosť posvätnosti a duchovna anticipuje tiež Ivica Hajdučeková, keď v tejto krátkej Tajovského próze upozorňuje na prítomnosť modlitby, ktorá „bola prostriedkom i nástrojom na obnovu ľudskosti“ (Hajdučeková 2016: 149).
Bibliografický záznam v časti Literatúra:
HAJDUČEKOVÁ, Ivica, 2016. Duchovnosť v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. ISBN
MIKULOVÁ, Marcela, 2005. Tajovského obrodenecká moderna. Bratislava: Kalligram. ISBN
MIKULOVÁ, Marcela,  2010. Paradoxy realizmu. Bratislava: Veda. ISBN

Dokument bez uvedenia mena autora
Ak dokument nemá autora, odkaz sa usporadúva abecedne podľa názvu príspevku, resp. dokumentu (prvé slovo z názvu článku/knihy sa píše veľkými písmenami, následne sa uvedie rok vydania).
Ukážka použitia v texte:
Už v treťom čísle časopisu sa však objavil oznam, že „Dilong a Hlbina zostanú i naďalej našimi hlavnými spolupracovníkmi“ (Zmena redakcie, 1934).
Bibliografický záznam v časti Literatúra:
ZMENA redakcie, 1934. Postup, roč. 1, č. 3, s. 11. (Zaradenie pod písmenom Z)

Dešifrovaný pseudonym autora
Ak bol text uverejnený pod pseudonymom alebo anonymne, dešifrovaný pseudonym autora sa uvádza do hranatej zátvorky za meno autora.
Bibliografický záznam v časti Literatúra:
OKÁLI, Daniel [bez uvedenia autorstva], 1924. Štvavá reč z r. 1917. DAV, roč. 1, č. 1, s. 1.
PONIČAN, Ján [PONIČAN, Ján Rob], 1922: Vyznanie lásky. Mladé Slovensko, roč. 5, č. 1, s. 2-4.
PONIČAN, Ján [PONIČAN-ROB, Ján], 1924a. Vytnime sen. Mladé Slovensko, roč. 6, č. 7-8, s. 193-194.
PONIČAN, Ján [ROB], 1924b. Životu. Pravda chudoby, roč. 5, č. 108-109, s. 7.

PRAMENE A LITERATÚRA (BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY)
Ak sú dvaja alebo traja autori, ich mená sa oddeľujú pomlčkou.
Údaje o mieste, vydavateľstve, vydaní, skratky (roč., č.; vol., nr.) sa uvádzajú v jazyku dokumentu.
Názov dokumentu (knihy, zborníka, časopisu, ročenky a pod.) sa uvádza kurzívou.
Skratka In (bez následnej dvojbodky alebo bodky) sa používa iba pri knihách a zborníkoch.
Pri zázname článku z časopisu sa In nepoužíva.
Pri zázname časopisu je poradie nasledovné: ročník, číslo, strany (rozpätie strán sa uvádza bez medzier so spojovníkom).
Pri zázname novín je poradie nasledovné: ročník, číslo (presný dátum: deň, mesiac, rok), strany.
Ak má citovaný dokument pridelený identifikátor DOI, uviesť (v tom prípade netreba uvádzať webovú adresu dokumentu).

ARCHÍVNE PRAMENE (Archívne dokumenty a rukopisy)
Názov inštitúcie, značka/názov fondu alebo zbierky, inventárne číslo alebo signatúra, číslo kartónu/knihy/zložky/spisu, prípadne dátum a miesto vydania listín, názov alebo stručný popis úradných kníh a ich časový rozsah, u viacstránkových materiálov číslo strany.
Príklad:
Slovenská národná knižnica v Martine, Literárny archív, osobný fond Vojtech Mihálik: Skapíňajúci Moloch. Mobilizácia. Vojna. Povojnová. Sign. 181 CO 11.
Odkaz na archívny prameň sa v texte príspevku uvádza formou poznámky pod čiarou.

PRAMENE (vydania literárnych diel, dobové recenzie, dobová tlač)
BEL, Matej, 2014. Liptovská stolica. Edične pripravili Jozef Kordoš a Martin Turóci. Čadca: Kysucké múzeum. ISBN
DILONG, Rudolf, 1939. Mesto s ružou. Modra: Teodor Mesík.
MIHÁLIK, Vojtech [(sic)], 1947. Nadrealizmus na nových cestách. Čas, roč. 4, č. 189 (20. 8. 1947), s. 4.

LITERATÚRA (Vedecké a odborné práce)
Knihy a monografické publikácie
PRIEZVISKO autora, meno, rok. Názov publikácie. Podnázov. Vydanie (iné ako prvé). Sekundárny autor (napr. prekladateľ). Miesto vydania: Vydavateľ. Edícia, číslo edície. ISBN.
Príklad:
TANCER, Jozef, 2008. Im Schatten Wiens. Bremen: Edition Lumière. ISBN 978-3-934686-54-0.
MORETTI, Franco, 2014. Grafy, mapy, stromy: Abstraktní modely literární historie. Přel. Olga Čaplyginová. Praha: Karolinum. ISBN

Ak nemá kniha autora, píšeme najskôr NÁZOV knihy a za názvom rok vydania.

Časopisy/seriály – celý ročník
Zborníky - celé vydanie
Autor (viacerí autori, zostavovatelia), rok. Názov zborníka. Podnázov. Sekundárny autor. Miesto vydania: vydavateľ. ISBN (alebo ISSN).
Príklad:
ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena – KULHAVÝ, Viktor – PROCHÁZKA, Jakub, ed., 2011. Konference psychologie práce a organizace 2011: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno 25.-26. května 2011. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5490-5. 

Články v časopisoch
PRIEZVISKO, meno autora, rok. Názov príspevku. Názov časopisu, ročník, číslo, strany. ISSN.
Príklad:
KÁKOŠOVÁ, Zuzana, 1992. Emblémy Jána Sambuca. Slovenská literatúra, roč. 39, č. 2, s. 104-119. ISSN 0037-6973.
DEBNÁR, Marek, 2020. Digitálny výskum literatúry na Slovensku a v „blízkom okolí“.  Slovenská literatúra, roč. 67, č. 6, s. 519-522. ISSN 0037-6973.

Články v novinách
PRIEZVISKO, meno autora, rok. Názov článku. Názov novín (v kurzíve), ročník, rok (presný dátum: deň.mesiac.rok), strana-strana. ISSN (ak je k dispozícii) 

Príspevky v zborníkoch
PRIEZVISKO, meno autora, rok. Názov príspevku. In Názov zborníka. Podnázov. Miesto vydania: vydavateľ, strany. ISBN (alebo ISSN).
Príklad:
KERUĽOVÁ, Marta, 2009. Humanista Ján Bocatius a jeho dielo Hungaridos libri poematum V. In Poeta laureatus Ioannes Bocatius. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia, s. 45-67. ISBN
KROČANOVÁ, Dagmar, 2014. Tematizácia prvej svetovej vojny v krátkej próze medzivojnového obdobia. In Studia Academica Slovaca 43. Prednášky 50. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 69-92. ISBN
TOLLAROVIČ, Peter, 2018a. Harmonika v súzvuku poetistickej hravosti a postulátov katolíckej moderny. In Spirituálne zlomky. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 62-92. ISBN.
TOLLAROVIČ, Peter, 2018b. Podrealizmus. In Spirituálne zlomky. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 93-106. ISBN 

Príspevky v editovaných publikáciách
PRIEZVISKO, meno autora, rok. Názov príspevku/kapitoly. In PRIEZVISKO, meno zodpovednej osoby (osôb), ed. Názov monografie/zborníka. Podnázov. Vydanie. Sekundárny autor. Miesto vydania: vydavateľ, strany. ISBN.

Príklad:
MALÍČEK, Juraj, 2001. Videohra – výrazový prostriedok populárnej kultúry v postmodernej situácii. In PLESNÍK, Ľubomír – ŽILKOVÁ, Marta, ed. O interpretácii umeleckého textu 23. Pragmatika vyjadrovacích prostriedkov umenia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, s. 121-129. ISBN

Príspevky v monografiách a kapitoly v knihe
PRIEZVISKO, meno autora, rok. Názov príspevku/kapitoly. In PRIEZVISKO, meno autora/zostavovateľa monografie. Názov monografie. Podnázov. Vydanie. Sekundárny autor. Miesto vydania: vydavateľ, strany. ISBN.

Príklad:
ŠVELCH, Jaroslav, 2012. Hra pro více hráčů: Herní studia a interdisciplinarita. In SUWARA, Bogumiła – HUSÁROVÁ, Zuzana, ed. V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: SAP a Ústav svetovej literatúry SAV, s. 125-141. ISBN

Odkaz na elektronický zdroj

Autor, rok. Názov publikácie. Podnázov [typ nosiča]. Vydanie. Sekundárny autor. Miesto vydania: vydavateľ, dátum publikovania [dátum citovania]. Edícia, číslo edície. ISBN. Dostupné z: DOI alebo adresa.

Príklad:
KUCIANOVÁ, Anna, 2005. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000 – 2001 [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, s. 136-139. Dostupné na internete:  <http://www.snk.sk/nbuu/Zbornik_2000_2001.pdf>

 Elektronické zdroje - citácie z webu
Názov časopisu. Podnázov [typ nosiča]. Miesto vydania: vydavateľ, číslovanie [dátum citovania]. ISSN. Dostupné z: DOI alebo adresa.

Príklad:
Ikaros: Elektronický Časopis o Informační Společnosti [online]. Praha: Ikaros, 1997- [cit. 27.6.2011]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/

Príspevky v online časopisoch / seriáloch
Autor. Názov príspevku. Podnázov. Názov časopisu. Podnázov [typ nosiče]. Miesto vydania: vydavateľ, číslovanie, strany [dátum citovania]. ISSN. Dostupné z: DOI alebo adresa.

Príklad:
BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – LUTHER, Daniel, 2010. Sustainable diversity and public space in the city of Bratislava, Slovakia. Anthropological Notebooks [online]. Ljubljana (Slovenia): Slovene Anthropological Society, roč. 16, č. 2 [cit. 13.6.2011]. ISSN 1408-032X. Dostupné z: http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2010_2/ Anthropological

Webová stránka
Verpönt, Verdrängt – Vergessen? [online]. [cit. 2014−07−18]. Dostupné z: http://www.univie.ac.at/censorship/info.html

Obrázky a tabuľky
Označenie tabuľky (pod tabuľkou): Tabuľka 1: Názov tabuľky.
Označenie obrázku (pod obrázkom): Obrázok 1: Názov obrázku (Foto: Meno a priezvisko autora foto).

Očíslované obrázky dodať v osobitnom súbore vo formáte TIF alebo JPG (čiernobiele obrazové prílohy v rozlíšení: 300 dpi; farebné obrazové prílohy v rozlíšení: 1 200 dpi) Obrázky budú publikované v čiernobielej verzii. Autorské a reprodukčné práva zabezpečuje autor.

 

Registrácia príspevkov
Rukopisy pripravené v súlade s redakčnou normou sú podávané elektronicky prostredníctvom redakčného systému na stránke: https://journals.savba.sk/index.php/slpi/information/authors
Príspevky sú prijímané priebežne.

Vyhlásenie o súkromí

Mená a emailové adresy vložené na tejto stránke budú použité výhradne pre uvedené účely tohto časopisu a nebudú sprístupnené na iné účely ani tretej strane.